ارزش ها

  • متعهد به انسان، خانواده، ایران، جامعه، محیط‌ زیست
  • متکی به اصالت طراحی، تولید، اشتغال، صادرات و ارزش‌های بخش خصوصی
  • متعهد به نظم، چابکی، اعتدال، تعالی طلبی، دوراندیشی، امیدواری، درستکاری و همکاری
  • متمرکز بر منابع داخلی و ارزش‌آفرینی دارایی‌ها